Fornyelsesplan - skaber overblik over investeringsbehov

Berotech tilbyder at udarbejde en fornyelsesplan i samarbejde med bygherren. Med en fornyelsesplan skabes der overblik over det fremtidige behov for investeringer i ledningsrenovering.


Fornyelsesplanen omfatter typisk 4 faser:


Fase 1: Forundersøgelser og tilstandsvurdering
Fase 2: Prioritering af ledninger og budget for fornyelse
Fase 3: Planlægning og Udførelse af renoveringsarbejder

Fase 1 - Forundersøgelser og tilstandsvurdering
Med udgangspunkt i eksiterende ledningsplaner, ledningsdatabase og/eller GIS-system udvælges de områder af afløbssystemet som fornyelsesplanen skal omfatte. Dernæst skal afløbssystemet spules og TV-inspiceres, for at blotlægge evt. skader på ledningsnettet. Ummidelbare skader som faste forhindringer, rødder, indragende stik, gummiringe, aflejringer m.v. kan med fordel bortfræses med det samme, idet der herved opnås en ummidlbar forbedring af driftstilstanden, og unødige opstuvninger som følge af dårligt vedligehold kan undgås. Øvrige forhindringer
kan være af mindre væsentig etydning og afvente et evt. senere renoveringsarbejde på ledningsstrækket.
Efter gennemført TV-inspektion, har man et egnet grundlag for at prioritere hvilke ledninger der skal renoveres. Desuden
finder TV-inspektionen "glemte ledninger" som nu kan indføjes på tegningsmateriale og ledningsdatabase/GIS. Sammenholdt med driftserfaringer om hyppigt behov for spuling, rodskæring, eller ofte forkomende opstuvninger, svovlbrinteproblemer, rotteproblemer og andre konstaterede driftsproblemer, foretages der dels en prioritering af renoveringsindsatsen, dels en afvejning af fortsatte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i forhold til renoveringsudgiften af skadesramte ledningsstrækninger.

Ofte kan man med fordel udvælge og prioritere de ledninger der har de største skadesprocenter, men disse prioriteringer skal sammenholdes med øvrig planlægning iform af nye tilslutninger, behov for øget kapacitet samt evt. planlagt renovering af asfaltbelægninger m.v. Ledningerne inddeles herefter i prioriteret orden over hvilke der bør reneoveres med det samme, hvilke der bør renoveres inden for de næste par år, og en restgruppe der først behøver at blive renoveret senere.


Fase 2 - Prioritering af ledninger og budget for fornyelse
Når renoveringsbehovet er kendt, kan planen prissættes og budgetteres, hvorefter der enten skal ske en justering af bygherrens aktuelle renoveingsbudget, eller en omprioritering så planen passer til det bestående budget. Sidstnævnte giver i sagens natur en risiko for at renoveringsbudgettet på et senere tidspunkt srænges, da det altid er dyrere at skulle udføre renovering efter kollaps af en ledning frem for at udføre renoveringen i tide.

Fase 3 - Planlægning og udførelse
Med udgangspunkt i fornyelsesplanen aftales det hvilke ledningsstræk, stikledninger, brønde og bygværker, der skal renoveres, og der udarbejdes tids- og arbejdplaner, så de forbrugere

Insituform A/S​​

​Norgesvej 1

6100 Haderslev

Tlf.: 7021 4224